Hospodarstwo

Bliskosć mjezy je lěpšina! Wokrjes Zhorjelc je dla swojeho połoženja na samym wuchodźe Sakskeje, na mjezy k Pólskej a Čěskej, runjewon k tomu predestinowany, so zwažić na wužadanja němsko-pólsko-čěskich hospodarskich stykow – předewšěm w klučowych branšach, kaž industriji kumštnych maćiznow, škleńčerstwje a wobnowjomnych energijach – a na wutworjenju zhromadneho třinarodnostneho hospodarskeho ruma dźěłać. Wokrjes je z čłonom komunalneho zhromadźenstwa Euroregion Neiße-Nisa-Nysa. To je dobrowólne zjednoćenstwo němskich, čěskich a pólskich gmejnow, městow, wokrjesow a institucijow. Dźakowano euroregionej smy dobre poćahi k susodnym krajam Pólskej a Čěskej natwarili. Zhromadne, mjezy přesahowace projekty we wobłukach wobswět, kultura a hospodarstwo spěchuja nimo toho zhromadnosć mjez tutymi třomi čłonskimi statami. Tež k partneram w Šwicarskej, Italskej a Słowjenskej pěstujemy dobre styki, spěchujemy aktiwity předewzaćelow a twarimy syće.

Region skića šansy jako wójmidło hospodarskich stykow mjez němskimi, pólskimi a čěskimi předewzaćemi. Tak móža so nowe wiki za wotbytk tworow a za dodawaćelow wotkrywać. Sylne předewzaćelstwo, złožowace so předewšěm na srjedźnostawske firmy, zaruča tež w přichodźe stabilne kooperaciske styki. Wosebite spěchowanske kondicije w spěchowanskej dobje znajmjeńša hač do kónca 2013 kaž tež ze wšěmi medijemi wuhotowane, zdźěla wulkopłoninate přemysłowe přestrjenje z dobrymi wobchadniskimi zwiskami a wulki inowaciski potencial dźakowano dobremu wuhotowanju z powołanskimi, fachowymi a wysokimi šulemi kaž tež slědźenišćemi činja region zajimawy.

Rjemjesło je tohorunja kruty parameter w hospodarskej strukturje wokrjesa Zhorjelca. Wizitka hornčerjow, škleńčerjow, wuměłskich kowarjow, wobdźěłarjow drjewa a košerjow je jich solidne, spušćomne a indiwiduelne dźěło.

najwažniše branše

  • energijowe hospodarstwo/hórnistwo
  • woclo- a mašinotwar
  • dodawanska industrija za awtotwar
  • žiwidłowa industrija
  • tekstilna industrija a industrija kumštnych maćiznow
  • informaciska, komunikaciska a biotechnologija

Wokrjes połny energije

Tema energije hižo zdawna wulku rólu we wokrjesu Zhorjelcu hraje. Z Wysokej šulu Žitawa/Zhorjelc w juhu, brunicowymaj jamomaj Wochozy a Rychwałd kaž tež Hamorskej milinarnju w sewjeru so w energijowym wobłuku wjele stawa. Nimo na fosilne nošaki energije pak wusměrjeja so projekty a iniciatiwy předewšěm na wužiwanje wobnowjomnych energijow. Tak so z Koordinaciskim centrumom za biomasu, firmu Ökoprofit Zhorjelc a z dźěłowej skupinu Natural-energija Sakska předewzaćam bliske a mjezy přesahowace syće etablěrowachu, kiž maja zaměr, předewšěm biomasu jako nošak energije přez regionalnu hospodarsku kooperaciju zasadźeć.

Z certifikatom „European Energy Award“ wobdźěla so Zhorjelski wokrjes jako prěni z wuchodoněmskich wokrjesow na europskej certifikaciji energijoweje eficiency a dźiwanja na wobswět w zarjadnistwach. W tutym zwisku so na přikład twarjenja a zarjadniske procesy analyzuja a naprawy za energetiske polěpšenja wotwodźuja a realizuja.

Tema energije jako specifiske přiznamjo a wupokazana kompetenca wuchodosakskeho ruma prudźi do wšěch wobłukow hospodarstwa. Z regionalnej přemysłowej a wukonowej přehladku KONVENT'A so tohorunja cyle jasnje pokazuje, kajki potencial w předewzaćach a turistiskich zarjadnišćach wokrjesa Zhorjelca tči.Spěchowanje hospodarstwa

Hospodarske spěchowanje we wokrjesu Zhorjelcu ma zaměr, zachowanju a stopnjowanju hospodarskeje mocy impulsy dawać a wuwiwać strategije za modernizowanje kaž tež kmanosć, we wubědźowanju wobstać. Zarjad za wuwiwanje wokrjesa w Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe a wokrjesna Wuwićowa towaršnosć Delnjošleska Hornja Łužica zwr stej zwjazowacy dypk mjez zarjadnistwom, předewzaćemi, zwjazkami, towarstwami a institucijemi. Su pak tež motor za nowe, inowatiwne projekty. Najwažniše nadawki su wutwar, wuwiće a zwičnjenje industrijnych a přemysłowych přestrjenjow, zo móža so nowych dźěłowych městnow dla nowe zawody zasydlić resp. dotalne rozšěrić. Zarjad za wuwiwanje wokrjesa skića předewzaćam „lotsowe słužby“, hdyž dźe wo wobstaranje dowolnosćow, kiž krajnoradny zarjad wudźěla. Nimo toho tutón zarjad strategiske wuwiće wokrjesa z fachoweje strony přewodźa. Wuwićowa towaršnosć podpěruje załožićelow eksistency, małych a srjedźnych předewzaćelow kaž tež towarstwa při prašenjach spěchowanskich srědkow, transfera technologijow a inowacijow a poskićuje informacije k zasydlenju abo prašenjam naslědnistwa w firmje.

partner:
Krajnoradny zarjad Zhorjelc
decernat III
decernent Thomas Rublack
PF 300 152
02806 Görlitz/Zhorjelc
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
telefon: 03581 663-3001
faks: 03581 6636-3001
e-mail: dezernat3 (at) kreis-gr.de

Krajnoradny zarjad Zhorjelc
zarjad za wuwiwanje wokrjesa
nawoda zarjada Holger Freymann
PF 300 152
02806 Görlitz/Zhorjelc
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
telefon: 03581 663-3301
faks: 03581 663-63301
e-mail: kreisentwicklung@kreis-gr.de
direktnje: http://kreisentwicklung.de
geoportal: http://geoportal-online.de

Krajnoradny zarjad Zhorjelc
zarjad za wuwiwanje wokrjesa
lotsa za předewzaća Bernd Böhlke
PF 300 152
02806 Görlitz/Zhorjelc
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
telefon: 03581 663-3302
faks: 03581 663-63302
e-mail: wirtschaftsfoerderung@kreis-gr.de

Wuwićowa towaršnosć Delnjošleska Hornja Łužica zwr
jednaćel Sven Mimus
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz/Zhorjelc
telefon: +49 (0) 3581 329010
e-mail: info (at) wirtschaft-goerlitz.de
internet: www.wirtschaft-goerlitz.de

Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc
projektny běrow "enterprise europe network"
internet: www.hszg.de/een

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada