Zestawa Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika

předsyda
krajny rada Bernd Lange
Landrat Bernd Lange
1. naměstnik krajneho rady
Siegfried Deinege (CDU)
2. naměstnik krajneho rady
Torsten Pötzsch (Swobodni wolerjo)
Torsten Pötzsch


krajny rada
Bernd Lange (CDU) bu w juniju 2008 za krajneho radu noweho wokrjesa Zhorjelca woleny. Krajny rada je zakonski zastupjer wokrjesa, předsyda wokrjesneho sejmika a nawoda zarjadnistwa krajnoradneho zarjada. Je na sydom lět woleny a móže so znowa wolić dać. Krajneho radu woli ludnosć direktnje. Wón wuwjedźe wobzamknjenja wokrjesneho sejmika a jeho wuběrkow. Naležnosće zarjadnistwa kaž tež nadawki wokrjesneho sejmika, kotrež ma krajny rada na zakładźe prawniskich předpisow, spjelnja w swójskej zamołwitosći.

Prěni naměstnik krajneho rady je 1. přirjadnik Thomas Gampe, kotryž tež decernat I w krajnoradnym zarjedźe nawjeduje. 2. přirjadnica je Martina Weber, wjednica decernata II, a 3. přirjadnik je Thomas Rublack, nawoda decernata III.
Nimo přirjadnikow woli wokrjesny sejmik ze swojeje srjedźizny dweju dalšeju naměstnikow krajneho rady. Wokrjesny radźićel Siegfried Deinege (CDU) je 1. a wokrjesny radźićel Torsten Pötzsch (Swobodni wolerjo) 2. naměstnik. Zastupujetaj krajneho radu w padźe, zo tež přirjadnicy jeho zastupować njemóža.

wokrjesny sejmik
Wokrjesny sejmik je zastupnistwo wobydlerjow a hłowny organ wokrjesa. Wokrjesny sejmik bu w juniju 2008 woleny a zestaja so z krajneho rady jako předsydy a 92 wokrjesnych radźićelow. Wokrjesny sejmik postaja zasady za zarjadnistwo wokrjesa a rozsudźa wo wšěch naležnosćach wokrjesa, chiba zo je po zakonju krajny rada za nje zamołwity resp. zo jemu wokrjesny sejmik wěste nadawki přepoda. Wokrjesny sejmik stražuje nad wukonjenjom swojich wobzamknjenjow. Dóńdźe-li k njedostatkam we wokrjesnym zarjadnistwje, stara so wo to, zo je krajny rada wotstroni. Posedźenja wokrjesneho sejmika su zjawne. Gremij jedna njezjawnje, jeli sej to zjawne dobro abo woprawnjene zajimy jednotliwcow žadaja.

wuběrki wokrjesneho sejmika
Wokrjesny sejmik so poměrnje zrědka schadźuje. Ma pak chětro wjele čłonow a dyrbi so z tójšto naležnosćemi zaběrać. Tohodla twori wobzamkowace a poradźowace wuběrki. Wobzamkowace wuběrki rozsudźeja we wobłuku, za kotryž su zamołwite, město wokrjesneho sejmika. Naležnosće, wo kotrychž sejmik rozsudźa, maja so najprjedy w přisłušnych wuběrkach wobjednać. Posedźenja su zjawne, chiba zo su přihot na wuradźowanja wokrjesneho sejmika. Předsyda wobzamkowacych wuběrkow je krajny rada, kiž móže tutón nadawk jednomu ze swojich přirjadnikow přepodać. Poradźowace wuběrki słuža prěnjemu wuradźowanju wo wěstych wobłukach. Jich wuslědki su doporučenja za wobzamknjenja wokrjesneho sejmika. Tute posedźenja njejsu zjawne. Wěcywustojnych wobydlerjow móže wokrjesny sejmik jako čłonow do poradźowacych a wobzamkowacych wuběrkow powołać. Předsydow poradźowacych wuběrkow wola wotpowědne wuběrki, to pak dyrbja wokrjesni radźićeljo być.

wokrjesni radźićeljo
W Zakładnym zakonju Zwjazkoweje republiki Němskeje je postajene, zo dyrbi w krajach, wokrjesach a gmejnach lud swoje zastupnistwo měć. Wokrjesny sejmik je zastupnistwo ludnosće wokrjesa. Wobsteji z krajneho rady jako předsydy a čestnohamtskich čłonow, wokrjesnych radźićelow. Wobydlerjo wokrjesa wokrjesnych radźićelow wola. Wólbna doba sejmika je pjeć lět. (Wuwzaće: Dla wokrjesneje reformy je wólbna doba nětko šěsć lět.) Wokrjesni radźićeljo rozsudźeja we wobłuku zakonja po swojim swobodnym přeswědčenju, kotrež postaja jeničce zjawne dobro. Wokrjesni radźićeljo dźěłaja čestnohamtsce a dóstanu zarunanje nałožby.

wobzamkowace wuběrki
hłowny wuběrk
techniski wuběrk
wuběrk młodźinskeje pomocy
wuběrk za strowotu a socialne

poradźowace wuběrki
financny wuběrk
wuběrk za wuwiće wokrjesa, hospodarstwo, turizm, wobswět a prašenja energije z wobłukami: hospodarske spěchowanje, ratarstwo a lěsnistwo, wobswět, škit klimy a prašenja energije
wuběrk za kubłanje, kulturu a sport

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada