wopon a logo

Wopon wokrjesa Zhorjelca

Dnja 28.01.2009 je wokrjesny sejmik wopon a chorhoj za wokrjes Zhorjelc z wjetšinu hłosow wobzamknył. Symbole we woponu wotbłyšćuja stawizny regiona.

Teritorij wokrjesa słuša k Hornjej Łužicy. Tuž je zakład wopona třicymbrata murja w złotej barbje. W tym złožuje so wopon na symbol Hornjeje Łužicy, kotryž wuchadźeše z Budyskeho měšćanskeho wopona. Třiłopjenata hałžka lipy steji za serbsku ludnosć wokrjesa – lipa je w serbskej mytologiji a tradiciji hłuboko zakótwjeny symbol. Horni dźěl woponoweje tarče je napoł módry a napoł čerwjeny. Tole symbolizuje zwisk k hornjołužiskej muri a k čěskemu lawej. Čěski law reprezentuje dołhu a měnjatu přisłušnosć k čěskej krónje. Delnjošleski worjoł zwobraznja kulturnu identifikaciju dźěla ludnosće našeho wokrjesa ze Šleskej.

Wappen Landkreis Görlitz

Wokrjes Zhorjelc z nowej optiku

Z jednotnym wuhotowanjom lěpje do cyłka zrosć

"Wokrjes Zhorjelc – tu sym doma" - z tutym hesłom a z nowym, modernym wuhotowanjom wobroća so wokrjes Zhorjelc wot julija 2011 na swojich wobydlerjow a hosći. Z tym dóstawa lěta 2008 po wokrjesnej reformje a zjednoćenju třoch teritorialnych jednotkow nastaty wokrjes prěni raz jednotny a njezaměnliwy napohlad.

Spěšnje sej čłowjek tute logo spomjatkuje, kiž je w barbje wjesneje zelenje a w oranžnej barbje za aktiwnosć wuhotowane: „wotćišć nohi“ w formje geografiskeho wobrysa wokrjesa Zhorjelca. Z tym je tónle symbol jónkrótny; žadyn wokrjes w Němskej tajku formu nima. W zwisku z hesłom „Wokrjes Zhorjelc – tu sym doma“ symbolizuje logo hesła: zawostajenje slědow, wědźeć, hdźe słušeš a zwjazanosć z domiznu. Tute hódnoty wokrjesne zarjadnistwo w komunikaciji z wobydlerkami a wobydlerjemi do srjedźišća staja. Nowe poselstwa skedźbnjeja při tym konsekwentnje na sylnosće a jónkrótne kajkosće wokrjesa Zhorjelca: spušćomnosć njedźiwajo komplikowanych hospodarskich wobstejnosćow we wokolinje, pioněrsku rólu we wobchadźenju z demografiskej změnu a wobmjezowanym financnym wuhotowanjom, na ludźi z idejemi, kiž so gratu přimaja a kiž so zahorjeja za nowe wužadanja a za zelenu, kulturnje atraktiwnu wokolinu, wulku žiwjensku kwalitu. Skrótka prajene: na domiznu, w kotrejž sy rady a derje žiwy.

Mein Zuhause - Landkreis Görlitz - Wokjres Zhorjelc           Tu sym doma -Wokjres Zhorjelc - Landkreis Görlitz
adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada