Gospodarka

Bliskość granicy jako zaleta!

Powiat Görlitz dzięki swemu położeniu we wschodniej Saksonii, na granicy z Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską jest wręcz predestynowany do przyjmowania wyzwań dotyczących niemiecko-polsko-czeskich stosunków gospodarczych, przede wszystkim w kluczowych branżach, takich jak branża metalowa, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł szklany i odnawialne źródła energii oraz do pracy nad kształtowaniem wspólnej trójnarodowej przestrzeni gospodarczej. Powiat jest członkiem Wspólnoty Komunalnej Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - dobrowolnej wspólnoty niemieckich, czeskich i polskich gmin, miast, powiatów i instytucji. Dzięki Euroregionowi nastąpiło ukształtowanie dobrych stosunków z państwami ościennymi Polską i Czechami. Poza tym wspólne, transgraniczne projekty dotyczące środowiska, kultury i gospodarki wspierają więź pomiędzy trzema państwami członkowskimi. Pielęgnowane są również dobre kontakty z partnerami w Szwajcarii, we Włoszech i Słowenii, wspierane działania gospodarcze oraz budowane sieci.

Region oferuje szanse jako centralne miejsce dla stosunków gospodarczych pomiędzy niemieckimi, polskimi i czeskimi przedsiębiorcami dla udostępnienia nowych rynków zbytu i dostaw. Silni, ukształtowani przez klasę średnią przedsiębiorcy gwarantują również w przyszłości stabilne relacje kooperacyjne. Szczególne warunki  wsparcia w okresie finansowania przynajmniej do końca roku 2013, całkowicie uzbrojone, po części wielkopowierzchniowe tereny przemysłowe z dobrym połączeniem komunikacyjnym oraz wysoki potencjał innowacyjny dzięki dobremu wyposażeniu wraz ze szkołami zawodowymi, technikami i szkołami wyższymi, jak i instytutami badawczymi czynią region interesującym.

Również rzemiosło ma duże znaczenie w strukturze gospodarczej Powiatu Görlitz. Garncarze, osoby wytwarzające szkło, metaloplastycy, stolarze oraz wikliniarze wykonują solidną, niezawodną i indywidualną pracę przynoszącą dobrą sławę swojej grupie zawodowej.

Najważniejsze branże

  • Gospodarka energetyczna/ Górnictwo
  • Konstrukcje stalowe i budowa maszyn
  • Dostawcy przemysłu samochodowego
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł tekstylny i tworzyw sztucznych
  • Technologie informacyjne, komunikacyjne i biotechnologie

Powiat pełen energii

Już od dawien dawna temat energii odgrywa znaczącą rolę w Powiecie Görlitz. Dzięki Szkole Wyższej Zittau/Görlitz na południu, kopalniom Nochten i Reichwalde, jak i elektrowni Boxberg na północy podejmowane są liczne działania w sektorze energetycznym. Obok kopalnych nośników energii, w centrum zainteresowania projektów i inicjatyw znajduje się zwłaszcza zaangażowanie odnawialnych nośników energii.  Wraz z Centrum Koordynacji Biomasy, Ökoprofit Görlitz oraz Grupą Roboczą Naturalna Energia Saksonii przyjęły się i upowszechniły bliskie przedsiębiorstwom i transgraniczne sieci, które w szczególności mają na celu, wprowadzić biomasę jako nośnik energii przy pomocy regionalnych kooperacji gospodarczych.
Wraz z „European Energy Award" Powiat Görlitz, jako pierwszy powiat w Niemczech Wschodnich bierze udział w europejskiej certyfikacji dla efektywności energetycznej i orientacji na środowisko w administracjach. Analizowane są przy tym m.in. budynki i procesy administracyjne oraz ustalane i wdrażane środki działania w celu poprawy energetycznej.
Temat energii jako unikatowej propozycji sprzedaży i potwierdzenia kompetencji dla obszaru wschodniej Saksonii promieniuje na wszystkie dziedziny gospodarki. Dzięki KONVENT'A jako regionalnej wystawie wytwórczości i usług pokazuje się również tutaj przy pomocy energii, jaki potencjał tkwi w przedsiębiorstwach oraz instytucjach turystycznych Powiatu Görlitz.

Wspieranie gospodarki

Celem wspierania gospodarki w Powiecie Görlitz jest dawanie impulsów do utrzymania i zwiększenia siły gospodarki oraz rozwijanie strategii dla jej modernizacji i konkurencyjności. Urząd ds. Rozwoju Powiatu  przy Starostwie Görlitz oraz powiatowa spółka promocji rozwoju „Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH" są łącznikami pomiędzy administracją, przedsiębiorstwami, związkami, stowarzyszeniami i instytucjami. Jednocześnie są motorem nowych, innowacyjnych przedsięwzięć. Do najważniejszych zadań należą rozbudowa, rozwój i wprowadzenie na rynek powierzchni gospodarczo-przemysłowych pod nowe zakłady, względnie powiększanie zakładów dla stworzenia miejsc pracy.

Urząd ds. Rozwoju Powiatu  oferuje przedsiębiorstwom „serwisy pilotażowe" dotyczące wszystkich postępowań starostwa w sprawie  wydawania zezwoleń. Ponadto urząd będzie fachowo wspierał strategiczny rozwój powiatu. Spółka promocji rozwoju wspiera inkubatory przedsiębiorczości, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia. Udziela wsparcia odnośnie pytań w obszarach dotacji, transferu technologii i innowacji, informacji dotyczących osiedlenia oraz sukcesji przedsiębiorstw.

Osoby do kontaktu:

Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Dezernat III (Referat III)
Dezernentin (Kierownik Referatu)  Thomas Rublack
Postfach (Skrytka pocztowa) 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3001
Fax:            +49 (0) 3581 663-63001
e-mail:        dezernat3@kreis-gr.de

Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Amt für Kreisentwicklung (Urząd ds. Rozwoju Powiatu)
Amtsleiter (Kierownik Urzędu) Holger Freymann
Postfach (Skrytka pocztowa) 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3301
Fax:            +49 (0) 3581 663-63301
e-mail:        kreisentwicklung@kreis-gr.de  
bezpośrednio: kreisentwicklung.de/
Geoportal:     geoportal-online.de/

Landratsamt Görlitz
(Starostwo Powiatowe Görlitz)
Amt für Kreisentwicklung
(Urząd ds. Rozwoju Powiatu)
Unternehmenslotse (Pilotowanie przedsiębiorstw) Bernd Böhlke
Postfach (Skrytka pocztowa) 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3302
Fax:            +49 (0) 3581 663-63302
e-mail:         wirtschaftsfoerderung@kreis-gr.de

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (Spółka Promocji Rozwoju)   
Geschäftsführer (Prezes) Sven Mimus
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz
Telefon:       +49 (0) 3581 329010
e-mail:          info@wirtschaft-goerlitz.de
Internet:       www.wirtschaft-goerlitz.de/

Hochschule Zittau/Görlitz (Szkoła Wyższa Zittau/Görlitz)
Projektbüro "enterprise europe network" (Biuro Projektowe)

Internet: www.hszg.de/een

Adres urzędu
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Adres pocztowy
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
(Dane urzędu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


godziny otwarcia

Przegląd lokalizacji i rozmieszczenie urzędów w budynkach Starostwa Powiatowego