Historia

Pierwsze trwałe zasiedlenie dzisiejszego obszaru powiatu miało miejsce w epoce brązu, jednakże pojedyncze znaleziska wskazują na zasiedlenie w epoce neolitu. Po krótkotrwałym germańskim zasiedleniu w II/III wieku pojawiły się plemiona słowiańskie. Przy Bautzen (Budziszyn) powstała dzielnica Milczan, przy Landeskrone dzielnica plemienia Bieżuńczanie, a w południowej części Nysy prowincja Zagost, od których pochodzi dzisiejsza społeczność Serbołużyczan.

W X wieku niemieckie rycerstwo podbiło dzisiejsze Łużyce Górne. W roku 1076 tereny te dostały się pod panowanie czeskie, później brandenburskie, a następnie znowu czeskie. W XI i XII wieku osiedlili się tam Frankowie i Turyngowie. Zazwyczaj żyli oni w bliskim, pokojowym sąsiedztwie ze Słowianami, na co wskazują jeszcze dzisiaj nazwy miejscowości.

Podobnie do związku miast Hanza, w roku 1346 nastąpiło połączenie miast Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lubań, Löbau (miasto konwentowe) oraz Zittau w Górnołużycki Związek Sześciu Miast. Ten sojusz obronny uznany przez cesarza Karola IV przyniósł Łużycom Górnym ożywienie gospodarcze i znaczenie polityczne. Sojusz miast przetrwał do roku 1815. W czerwcu 1991 został ponownie zawiązany.

W wyniku Pokoju Praskiego, Łużyce Górne należące do tej pory do Czech przypadły w roku 1635 Elektorowi Saksonii. Na fali kontrreformacji do kraju dotarło wielu uciekinierów, między innymi na początku XVIII wieku protestanccy uchodźcy religijni z Czech i Moraw przybyli do majątku Nikolausa Ludwiga hrabiego von Zinzendorf w Berthelsdorf. W roku 1722 założył on osadę Herrnhut (Straż Pańska), gdzie następnie powstała wspólnota braci morawskich, która wysyłała misjonarzy do wielu krajów na ziemi i istnieje po dzień dzisiejszy.

Szczególne znaczenie miał podział Łużyc Górnych na część pruską i część saksońską po Kongresie Wiedeńskim w roku 1815, będącym następstwem wojen napoleońskich. Jedna część przypadła Prusom i administracyjno-prawnie została przydzielona do Śląska oraz jego Prezydium Okręgu w Legnicy (Dolny Śląsk). Po dzień dzisiejszy ma to wpływ na Powiat Görlitz. Dopiero za czasów władzy narodowo-socjalistycznej zniesiono funkcjonowanie stanów społecznych w saksońskiej i pruskiej części Łużyc Górnych.

Dzięki rozwojowi przemysłu w XIX i XX wieku, południowa część Łużyc Górnych znalazła się szybko wśród najgęściej zaludnionych obszarów w Saksonii. Kwitnął handel i ruch przez granicę do Czech.

Nagły przełom nastąpił wraz z końcem drugiej wojny światowej. Należący wcześniej do Saksonii obszar okręgu administracyjnego Zittau, na wschód od Nysy trafił pod zarząd polski zgodnie z postanowieniami Konferencji Poczdamskiej, tak samo tereny ówczesnych pruskich Łużyc Górnych na północy. Nysa stała się rzeką graniczną. Dotychczasowi niemieccy mieszkańcy musieli opuścić swoją ojczyznę i pozostali często u swoich krewnych w regionie. Na terenach po drugiej stronie Nysy osiedlono wysiedleńców ze wschodniej Polski, a później w Zgorzelcu również uchodźców greckich.

Po drugiej wojnie światowej radzieccy okupanci przydzielili tereny Łużyc Górnych, należące wcześniej do Prus i położone na zachód od Nysy do „Kraju Saksonii”. W roku 1952 zlikwidowano Saksonię, tak jak wszystkie pozostałe kraje związkowe w NRD i podzielono na okręgi. Dzisiejszy Powiat Görlitz należał wraz z Powiatami Zittau, Löbau, Görlitz, Niesky i miastem na prawach powiatu Görlitz do okręgu Dresden (Drezno), a Weißwasser do okręgu Cottbus.

Dopiero dzięki przeprowadzonemu w dniu 3 października 1990 Zjednoczeniu Niemiec, nawiązano do historycznej jedności Łużyc Górnych w Wolnym Kraju Związkowym Saksonii. W roku 1990 Powiat Weißwasser zdecydował się na Saksonię w drodze ankiety mieszkańców oraz postanowienia Rady Powiatowej (Kreistag). Po reformie powiatów w Saksonii w roku 1994 z Powiatów Zittau i Löbau, jak i części dawnego Powiatu Görlitz-Land stworzono Powiat Löbau-Zittau, a z Powiatów Weißwasser i Niesky, jak i części dawnego Powiatu Görlitz-Land utworzono Powiat Niederschlesischer Oberlausitzkreis, a następnie na podstawie kolejnej reformy administracyjnej zostały one połączone w sierpniu 2008 z miastem Görlitz, które do tej pory miało status miasta na prawach powiatu i utworzono Powiat Görlitz.
Adres urzędu
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Adres pocztowy
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
(Dane urzędu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


godziny otwarcia

Przegląd lokalizacji i rozmieszczenie urzędów w budynkach Starostwa Powiatowego