Skład Rady Powiatowej w Görlitz

Przewodniczący
Starosta Powiatu Bernd Lange
Landrat Bernd Lange
1. Zastępca Starosty
Wolfgang Rückert (CDU)
2. Zastępca Starosty
Torsten Pötzsch (Freie Wähler)
Wolfgang Rückert Torsten Pötzsch

Starosta Powiatu

Bernd Lange (CDU) został wybrany w czasie wyborów starosty w czerwcu 2008 na stanowisko starosty nowego Powiatu Görlitz. Starosta jest ustawowym przedstawicielem powiatu, przewodniczącym rady powiatowej i kierownikiem administracji starostwa powiatowego. Jego kadencja wynosi siedem lat, możliwy jest ponowny wybór. Starosta wybierany jest bezpośrednio przez obywateli. Wykonuje postanowienia rady powiatowej i jej komisji.
W ramach własnych kompetencji załatwia on sprawy administracji oraz zadania przekazane jemu lub radzie powiatowej w drodze przepisów prawnych.
Pierwszym zastępcą starosty jest 1. urzędnik komunalny z wyboru Thomas Gampe, który jednocześnie kieruje I referatem w starostwie, 2. urzędnik komunalny z wyboru Martina Weber, kierowniczka referatu IV i 3. urzędnik komunalny z wyboru dr Christian Linke, kierownik referatu II.
Obok urzędników komunalnych z wyboru, rada powiatowa wybrała ze swego grona dwóch dalszych zastępców starosty: radny powiatu Günter Paulik (CDU) - 1. zastępca i radny powiatu Arnd Voigt (Freie Wähler) - 2. zastępca. Zastępują oni starostę w przypadku, gdy jest on ograniczony w działaniu, wtedy gdy również urzędnicy komunalni z wyboru są ograniczeni w działaniu.

Rada Powiatowa

Rada powiatowa jest przedstawicielstwem obywateli i głównym organem powiatu. Rada powiatowa została wybrana w czerwcu 2008 i składa się ze starosty jako przewodniczącego i 92 radnych powiatu.
Rada powiatowa ustala zasady dla administracji powiatu i decyduje o wszystkich sprawach powiatu, o ile starosta nie jest odpowiedzialny na mocy ustawy lub rada powiatowa przekaże mu określone sprawy.
Rada powiatowa nadzoruje wykonanie jej postanowień i w razie wystąpienia niedociągnięć w administracji powiatu dba o ich usunięcie przez starostę. Posiedzenia rady powiatowej są jawne. W sposób niejawny obraduje ona wtedy, gdy dobro publiczne lub uzasadnione interesy jednostek wymagają niejawnej rozprawy.

Komisje Rady Powiatowej

W związku z faktem, że rada powiatowa zbiera się dosyć rzadko, ma jednak stosunkowo wielu członków i musi zajmować się wieloma problemami, tworzy zatem komisje uchwałodawcze i doradcze.
Komisje uchwałodawcze decydują w ramach swoich kompetencji zamiast rady powiatowej. Sprawy, o których decyduje rada powiatowa powinny być wcześniej omówione we właściwych komisjach. Posiedzenia są jawne, o ile nie służą wstępnym naradom rady powiatowej. Przewodniczącym komisji uchwałodawczych jest starosta, który może przekazać to zadanie urzędnikowi komunalnemu z wyboru.
Komisje doradcze tworzone są w celu wstępnych narad w określonych dziedzinach, w wyniku których zostaną przekazane radzie powiatowej zalecenia dotyczące uchwał. Posiedzenia nie są jawne. Kompetentni mieszkańcy mogą zostać powołani przez radę powiatową do komisji doradczych i uchwałodawczych jako członkowie. Przewodniczący komisji doradczych wybierani są przez daną komisję, przy czym muszą oni być radnymi powiatu.

Radni Powiatu

W Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec ustalono, że naród musi mieć przedstawicielstwo w krajach związkowych, powiatach i gminach. Rada powiatowa jest przedstawicielstwem obywateli powiatu. Składa się ona ze starosty jako przewodniczącego oraz honorowych członków - radnych powiatu. Radni powiatu wybierani są przez mieszkańców powiatu. Kadencja rady powiatowej wynosi pięć lat. (Wyjątek: na podstawie reformy terytorialnej powiatów obecna kadencja wynosi sześć lat). Radni powiatu podejmują decyzje w ramach ustaw zgodnie z własnym niezależnym przekonaniem, kierując się tylko dobrem publicznym. Radni pełnią funkcję honorowo i otrzymują rekompensatę na pokrycie ich kosztów.

Komisje Uchwałodawcze
Komisja główna
Komisja ds. technicznych
Komisja ds. pomocy młodzieży
Komisja ds. zdrowia i spraw socjalnych

Komisje Doradcze
Komisja ds. finansowych
Komisja ds. rozwoju powiatu, gospodarki, turystyki, środowiska i spraw energetyki z zakresami kompetencji: wspieranie gospodarki, gospodarka rolna i leśna, środowisko, ochrona klimatu i sprawy energetyki
Komisja ds. edukacji, kultury i sportu 
Adres urzędu
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Adres pocztowy
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
(Dane urzędu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


godziny otwarcia

Przegląd lokalizacji i rozmieszczenie urzędów w budynkach Starostwa Powiatowego