Složení Okresního zastupitelstva Görlitz

předseda
zemský rada Bernd Lange
Landrat Bernd Lange
1. místopředseda zemského rady
Siegfried Deinege (CDU)
2. místopředseda zemského rady
Torsten Pötzsch (Freie Wähler)
Torsten Pötzsch

Zemský rada – landrát

Bernd Lange (CDU) byl ve volbách do Okresního zastupitelstva v roce 2008 zvolen zemským radou nového okresu Görlitz. Zemský rada – landrát je zákonným zástupcem okresu, předsedou Okresního zastupitelstva a vedoucím Správy okresního úřadu. Jeho funkční období je sedmileté, možné je jeho opětovné zvolení. Zemský rada – landrát je volen občany v přímé volbě. Plní usnesení Okresního zastupitelstva a jeho výborů.
Správní úkony a úlohy, které na něj byly přeneseny právním předpisem nebo Okresním zastupitelstvem, vyřizuje ve své vlastní kompetenci.
Prvním zástupcem zemského rady je 1. radní Thomas Gampe, který zároveň plní funkci vedoucího Referátu I Okresního úřadu, 2. radní je Martina Weberová, vedoucí Referátu II, a 3. radním je Thomas Rublack, vedoucí Referátu III.
Kromě těchto radních zvolilo Okresní zastupitelstvo ze svého středu dva další zástupce zemského rady: okresního radu Siegfried Deinege (CDU), 1. zástupce a okresního radu Torsten Pötzsch (Freie Wähler), 2. zástupce. Tito zástupci zastupují zemského radu – landráta v případě jeho nepřítomnosti a v nepřítomnosti radních.

Okresní zastupitelstvo

Okresní zastupitelstvo je zastoupením občanů a zároveň hlavním orgánem zemského okresu. Volby do Okresního zastupitelstva proběhly v roce 2008, kdy byl zvolen zemský rada a 92 zastupitelů, jež zastupitelstvo okresu tvoří.
Okresní zastupitelstvo stanovuje zásady pro správu zemského okresu a rozhoduje o všech záležitostech okresu, pokud toto ze zákona nespadá do kompetence zemského rady – landráta, nebo pokud na něj nebyly Okresním zastupitelstvem určité záležitosti přeneseny.
Okresní zastupitelstvo dohlíží na provádění svých usnesení, a v případě zjištění neuspokojivého stavu skutečností při správě zajišťuje jejich nápravu zemským radou – landrátem. Zasedání Okresního zastupitelstva jsou veřejná. Neveřejná zasedání probíhají tehdy, pokud veřejné blaho nebo oprávněné zájmy jednotlivců toto neveřejné zasedání vyžadují.

Výbory Okresního zastupitelstva

Protože Okresní zastupitelstvo zasedá relativně zřídka, ale má poměrně mnoho členů a musí řešit četné problémy, vytváří výbory s rozhodovacími a poradními kompetencemi.
Výbory s oprávněním k vydávání usnesení rozhodují v rámci své kompetence namísto Okresního zastupitelstva. Záležitosti, o nichž Okresní zastupitelstvo rozhoduje, mají být předjednány v příslušných výborech. Zasedání jsou veřejná, pokud právě neslouží přípravné poradě Okresního zastupitelstva. Předsedou těchto výborů je zemský rada – landrát, který tento úkol může přenést na některého z radních.
Poradní výbory jsou vytvářeny pro přípravnou činnost v určitých oblastech, jejichž výsledkem jsou doporučení pro usnesení Okresního zastupitelstva. Zasedání jsou neveřejná. Do poradních a rozhodovacích výborů mohou být Okresním zastupitelstvem povoláni obyvatelé s příslušnými znalostmi dané problematiky. Předsedy poradních výborů volí příslušný výbor, přičemž předsedou smí být pouze zastupitel okresu.

Zastupitelé okresu

V Ústavě Spolkové republiky Německo je zakotveno, že národ musí mít v jednotlivých zemích, okresech a obcích zastoupení. Okresní zastupitelstvo je zastoupením občanů okresu. Tvoří jej zemský rada – landrát coby předseda a čestní členové, okresní zastupitelé. Zastupitelstvo okresu je voleno obyvateli okresu. Volební období Okresního zastupitelstva je pětileté. (Výjimka: na základě územně správní reformy okresů činí aktuální volební období šest let.) Okresní zastupitelé rozhodují v rámci platné legislativy dle svého svobodného, pouze zájmem o veřejné blaho určovaného přesvědčení. Zastupitel okresu je čestná funkce; zastupitelé obdrží náhrady za své výlohy.

Výbory s rozhodovacími kompetencemi
Hlavní výbor
Technický výbor
Výbor pro péči o mládež
Výbor pro zdraví a sociální věci

Poradní výbory
Finanční výbor
Výbor pro rozvoj okresu, hospodářství, cestovní ruch, životní prostředí a energetickou otázku s oblastmi působnosti: podpora hospodářství, zemědělství a lesní hospodářství, životní prostředí, ochrana klimatu a energetické otázky
Výbor pro vzdělávání, kulturu a sport

adresa sídla
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Icon - Telefon  +49 (0) 3581 663-0
poštovní adresa
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
(název úřadu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


úřední hodiny

přehled poboček a umístění úřadů v budovách Okresního úřadu