Hospodářství

Příhraniční poloha jako přednost!

Díky své poloze v nejvýchodnější části Saska, u hranic s Polskou a Českou republikou, je okres Görlitz přímo předurčen k tomu, aby se chopil výzvy na poli německo-polsko-českých hospodářských vztahů, především v klíčových odvětvích jako jsou kovovýroba, plastikářský průmysl, sklářský průmysl a obnovitelné energie, a pracoval na vytváření společného trinacionálního hospodářského prostoru. Okres je členem komunálního společenství Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, dobrovolného sdružení německých, českých a polských obcí, měst, okresů a institucí. Díky euroregionu se podařilo navázat dobré vztahy se sousedními zeměmi Polskem a Českou republikou. Společné, přeshraniční projekty v oblasti životního prostředí, kultury a hospodářství navíc podporují soudržnost mezi všemi třemi členskými zeměmi. Dobré vztahy pěstuje okres i se svými partnery ve Švýcarsku, Itálii a Slovinsku, podporuje podnikatelské aktivity a buduje sítě.

Jako centrum hospodářských vztahů mezi německými, polskými a českými podniky nabízí region šance k otevření nových odbytových a dodavatelských trhů. Silná obec středně velkých podniků garantuje i v budoucnosti stabilní kooperační vztahy. Mimořádné podmínky podpory v období poskytování příspěvků minimálně do konce roku 2013, částečně velkoplošné průmyslové zóny s kompletními inženýrskými sítěmi a dobrým dopravním spojením, jakož i vysoký inovační potenciál díky dobrému vybavení odbornými učilišti, středními odbornými školami a vysokými školami a výzkumnými zařízeními činí region zajímavým.

Také řemeslo má své pevné místo v hospodářské struktuře okresu Görlitz. Hrnčíři, skláři, umělečtí kováři, tesaři a košíkáři dělají poctivou, spolehlivou a individuální prací svému povolání čest.

Nejdůležitější odvětví

  • energetika/ těžařský průmysl
  • ocelářství a strojírenství
  • automobilový dodavatelský průmysl
  • potravinářský průmysl
  • textilní a plastikářský průmysl
  • informační a komunikační technologie a biotechnologie 

Okres plný energie

Téma energie hraje v okrese Görlitz významnou roli odjakživa. Díky Vysoké škole Žitava/Zhořelec (Hochschule Zittau/Görlitz) na jihu, povrchovým dolům v Nochten a Reichwalde a také elektrárně Boxberg na severu jsou v energetickém průmyslu podnikány četné aktivity. Kromě fosilních zdrojů energie se však jednotlivé projekty a iniciativy soustředí především na využívání obnovitelných zdrojů energie. Díky Koordinačnímu centru pro biomasu (Biomassekoordinationszentrum), projektu Ökoprofit Görlitz a pracovní skupině Naturalenergie Sachsen se podařilo etablovat přeshraniční sítě, které mají za cíl s pomocí regionální hospodářské spolupráce prosadit využívání biomasy jako zdroje energie.
Cenou „European Energy Award“ se okres Görlitz jako první okres ve východním Německu podílí na evropské certifikaci efektivnosti využívání energie a orientaci na ochranu klimatu ve veřejné správě. Přitom jsou mj. analyzovány budovy a správní procesy, z nichž jsou poté odvozována a zaváděna opatření pro zvětšení efektivity využívání energie.
Téma energie jako charakteristický znak a prokázání kompetence východosaského prostoru zasahuje do všech hospodářských oblastí. Díky regionálnímu průmyslovému veletrhu KONVENT'A je i zde s plnou energií stavěno na odiv, jaký potenciál mají podniky a turistická zařízení v okrese Görlitz.

Podpora hospodářství

Cílem podpory hospodářství v okrese Görlitz je dávat impulzy k zachování a zvýšení hospodářského potenciálu a vyvíjet strategie pro jeho modernizaci a konkurenceschopnost. Úřad pro rozvoj okresu při Okresním úřadu Görlitz a Společnost pro rozvoj dolnoslezské Horní Lužice (Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH) jsou prostředníky mezi správou, podniky, spolky, sdruženími a institucemi. Zároveň jsou motorem pro nové, inovativní záměry. Výstavba, vývoj a prodej průmyslových ploch pro nové investory, resp. rozšíření jednotlivých provozů za účelem vytvoření nových pracovních míst patří mezi ty nejdůležitější úkoly.  
Úřad pro rozvoj okresu nabízí podnikům poradenské a další služby u všech schvalovacích řízení okresního úřadu. Tento úřad poskytuje dále odborný dohled nad strategickým rozvojem okresu. Společnost pro rozvoj pomáhá zakladatelům firem, malým a středním podnikům a sdružením v otázkách z oblastí prostředků finanční podpory, transferu technologií a inovací, informací týkajících se zřízení sídla a převzetí podniku.
 
Kontaktní osoby:
 
Landratsamt Görlitz
Dezernat III
(Okresní úřad Görlitz
Referát III)
vedoucí referátu Thomas Rublack
P. O. BOX 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3001
Fax:            +49 (0) 3581 663-63001
E-mail:         dezernat3 (at) kreis-gr.de  
 
Landratsamt Görlitz
Amt für Kreisentwicklung
(Okresní úřad Görlitz
Úřad pro rozvoj okresu)
vedoucí úřadu Holger Freymann
P. O. BOX 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3301
Fax:            +49 (0) 3581 663-63301
E-mail:        kreisentwicklung@kreis-gr.de
přímo:          http://kreisentwicklung.de
geoportál:     http://geoportal-online.de

Landratsamt Görlitz
Amt für Kreisentwicklung
(Okresní úřad Görlitz
Úřad pro rozvoj okresu)
poradce pro podniky Bernd Böhlke
P. O. BOX 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3302
Fax:            +49 (0) 3581 663-63302
E-mail:  wirtschaftsfoerderung@kreis-gr.de 
 
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
(Společnost pro rozvoj dolnoslezské Horní Lužice mbH)    
jednatel Sven Mimus
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 329010
E-mail:          info (at) wirtschaft-goerlitz.de
Internet:       http://www.wirtschaft-goerlitz.de

Hochschule Zittau/Görlitz
Projektbüro "enterprise europe network"
(Vysoká škola Žitava/Zhořelec
kancelář projektu "enterprise europe network")

Internet: http://www.hszg.de/een

adresa sídla
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Icon - Telefon  +49 (0) 3581 663-0
poštovní adresa
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
(název úřadu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


úřední hodiny

přehled poboček a umístění úřadů v budovách Okresního úřadu